POLO AMBALAJ

(Polo Ambalaj Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)

 İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Adnan Kahveci Mahallesi Gölboyu caddesi No: 30/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde mukim bulunan Polo Ambalaj Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“POLO AMBALAJ”) tarafından hazırlanmıştır.

1 - Veri Sorumlusu Sıfatı ile İşlenen Kişisel Verileriniz

 Web sitemize çevrimiçi ziyaretiniz kapsamında İşlem Güvenliği Bilgileriniz, (5651 Sayılı Kanun’un 5. Maddesine göre, Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini - IP adres bilgileri, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini - 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olmamak üzere saklamakla yükümlüdür. Polo Ambalaj olarak Hosting Firmasından hizmet almaktayız, bu verileriniz yer sağlayıcı tarafından işlenebilecektir. ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una uygun olarak işlenebilecektir.

2 - Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 Kişisel verileriniz POLO AMBALAJ tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

» Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
» Talep/Şikâyetlerin Takibi
» Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
» Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3 - Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 Kişisel verileriniz, POLO AMBALAJ’ın haklarını hukuken koruyabilmek, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4 - Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 Şirketimiz tarafından sunulan web sitemize bağlanan çevrimiçi ziyaretçilerin yukarıda belirtilen verileri otomatik olarak işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

5 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

 İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan veya internet sitemizden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak poloambalaj@hs01.kep.tr KEP adresimize veya info@poloambalaj.com e-mail adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ileterek ya da Adnan Kahveci Mahallesi Gölboyu caddesi No: 30/1 Beylikdüzü/İstanbul adresimize şahsen veya noter aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı başvurunuzu iletmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 Yapacağınız başvuruyu POLO AMBALAJ olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, POLO AMBALAJ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

» Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Unvan Polo Ambalaj Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
TEL 0212 855 78 77
İletişim Linki https://www.poloambalaj.com
Adres Adnan Kahveci Mahallesi Gölboyu caddesi No: 30/1 Beylikdüzü/İstanbul

Beylikdüzün’de kendine ait fabrika binasında hizmet veren Türkiye oluklu mukavva endüstrisinin modern tesislerinden biridir.

TÜRKİYE

Adnan Kahveci Mahallesi, Gölboyu Cd. No:30, 34528 Beylikdüzü/İstanbul
+90 (212) 855 78 77
+90 (212) 855 79 77

İNGİLTERE

Broadlink Unit D Moston Road Middleton Junction M24 1UB MANCHESTER
+44 (738) 349 26 68